Пребарувај по датум:

Комисии

Раководниот одбор формира и именува претседател и членови на 2 (две) постојани комисии од редот на Собранието, членството и други стручни лица со мандат од 4 (четири) години со можност за повторен избор и тоа:

  1. Комисија за организација, развој и човечки ресурси;
  2. Комисија за статут и нормативни акти.

Комисијата за организација, развој и човечки ресурси ја сочинуваат претседател и 4 (четири) члена на комисијата. Комисијата за организација, развој и човечки ресурси го следи функционирањето и развојот на организационата структура на Црвениот крст на град Скопје, ги разгледува стратешките документи на Националното друштво, програмите и извештаите за работа на општинската организација и предлага кандидати за носители на раководни функции во Црвениот крст на град Скопје и друго.

Комисијата за статут и нормативни акти ја сочинуваат претседател и 4 (четири) члена на комисијата ја сочинуваат претседател и 4 (четири) члена на комисијата Комисијата за статут и нормативни акти разгледува предлози за измена на Статутот на Црвен крст на град Скопје и Статутот на Црвен крст на РМ, разгледува одлуки и други општи акти и дава мислење за усогласеноста на истите со Статутот на Црвен крст на РМ и позитивните законски прописи и други правни прашања.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.