Пребарувај по датум:

Стручна служба

Стручната служба на Црвен крст на град Скопје работи на обезбедување и реализација на програмските цели и задачи и врши материјално-финансиски и административнотехнички работи. Секретарот ја операционализира работата и раководи со стручната служба. Вработените во Стручната служба за своето работење се одговорни пред секретарот на Црвениот крст на град Скопје. Вработен во Стручната служба на Црвениот крст на град Скопје, не може да биде биран во органите и телата на организацијата, а може да учествува во работата на истите.

Со правилник за организација и систематизација на работните места, се уредуваат работните места и задачи на вработените во стручната служба.

Александра Ристовски
самостоен стручен соработник за дисеминација, информирање, ПХВ програма
phv@redcross.org.mk

Александра Валкановска
стручен соработник за крводарителство
skopje.krvodaritel@redcross.org.mk

Катерина Гиевска
стручен соработник за социјално хуманитарна дејност
skopje.socijala@redcross.org.mk

Арѓенд Чиљафи
Стручен соработник за подготвеност и дејствување при катастрофи
skopje.katastrofi@redcross.org.mk

Весна Мирчевска
административно-технички работник
skopje.administracija@redcross.org.mk

Божидар Серафимовски
возач и магационер
skopje.mominpotok@redcross.org.mk

Наташа Хиохи
управник на Центар за едукација во Струга-Солферино
solferinoh@yahoo.com

Маја Цветкова
стручен соработник за здравствено хуманитарна дејност
skopje.infock@redcross.org.mk

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.