Пребарувај по датум:
2016-12-22

ПОДГОТОВКИ ЗА ИЗУЧУВАЊЕ НА ЗАНАЕТИ

Во рамките на проектот „Преземи акција за подобра конкурентност на пазарот на Tруд“ , а согласно со планот за акција реализирани се следниве активности: спроведени индивидуални планови за акција во домовите на корисниците, реалзирани се систематски и санитарни здравствени прегледи, работилници за личен раст и развој, обука за безбедност и здравје при работа и обезбедена е психо-социјална подршка за корисниците и нивните семејства.
Во текот на месец јули беа спроведени индивидуални планови за акција со корисниците со цел да издиференцираат нивните потреби, краткорочните и долгорочните цели, како и да се дефинираат очекувањата кои ги имаат за себе со нивната вклученост во проектните активности.
Следна фаза беше отпочнувањето на работилниците за личен раст и развој каде најголема улога има Гешталт психотерапевтот кој ги води истите. Корисниците се организирани во 4 групи. Целта на работилниците е зајакнување на нивните капацитети како личности, зголемена самодоверба и мотивациски вештини.
Поради утврдување на здраствената состојба на корисниците беа спроведени систематски здравствени прегледи за сите корисници и санитарни прегледи за одредени корисници согласно со видот на занаетот кој го избрале.
Беше одржана обука за безбедност и здравје при работа од страна на стручно лице во просториите на Занаетчиска Комора на град Скопје. На обуката корисницте беа запознаени со нивните права, но и мерките за заштита и безбедност при работа.

Овој проект се реализира во партнетсво со Занаетчиска комора на град Скопје и е финансиран од Европска Унија, во рамки на Оперативната програма за развој на човечките ресурси 2007-2013 (ИПА компонента 4).

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.