Пребарувај по датум:

Структура

Раководна и извршна структура:

  • Собрание на Црвен крст на град Скопје е највисоко раководно тело на организацијата составено од 27 членови
  • Раководен одбор на Црвен крст на град Скопје(11 члена) е извршен орган на собранието кој раководи со Црвениот крст помегу две седници на Собранието.
  • Претседателот ја претставува организацијата на домашен и меѓународен план, ја следи работата на Црвениот крст и го информира собранието, ја координира работата на советодавните тела на Црвениот крст и сл. Потпретседателот му помага на претседателот во извршување на на утврдените задачи и врши други работи доверени од претседателот.
  • Финансиска комисија ја сочинуваат претседателот и четири члена на комисијата избрани од Собранието на Црвен крст.
  • Секретар на Црвен крст на град Скопје ја застапува организацијата пред надлежните органи, управува со стручната служба, ги спроведува одлуките и заклучоците донесени од Собранието и извршниот одбор
  • Стручна служба
Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.