Пребарувај по датум:
2008-03-19

Реализација на донација за заводот Топански поле

На 6.03.2008 год. младите на Црвен крст на град Скопје(клуб на млади) и младите од ООЦК на територија на град Скопје го посетија и остварија донација во Заводот за рехабилитација на деца и младинци -Скопје.

Во оваа установа се згрижуваат, едуцираат и работно оспособуваат околу 100 деца и младинци со умерена и теШка интелектуална попреченост. Лицата кои се сместени во Заводот секогаШ имаат потреба од дидактички средства кои ги користат во процесот на оспособување и активностите за развивање на моториката, но не секогаШ нивните потреби се во целост исполнети. За таа цел младите на Црвениот крст, по претходна консултација со одговорните во установата, организираа НовогодиШна забава во дискотеката Левел со цел собраните средства да ги наменат за набавка на дидактички средстава за потребите на Заводот. За лицата згрижени таму беа донирани хамери, лепаци, ножички, боенки, фломастери, бои, глинамол, топки, материјали за изработка на таписерии и др. со приближна вредност од околу 50 000 денари. ООЦК Гази Баба дополнително донираШе и чевли, часовници, и др. дидактички материјали. За денот кога беШе организирана донацијата, беШе организирана и мала забава и дружење со лицата од домот и волонтерите на Црвениот крст за Што беа обезбедени сокови, слатки и чипсови. Нескриено беШе задоволството и радоста на Штитениците во Заводот на наШата посета, дружење, фотографирање со наШите волонтери, како и од вработените кои полесно Ќе го организираат процесот на работа со лицата.
И во иднина остануваме отворени за помоШ и соработка со овој Завод преку организирани креативни работилници на наШите волонтери и лицата во домот, како и информирање на поШироката јавност за активно вклучување на сите кои може со свој придонес да ги подобрат условите за работа во оваа установа.

 

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.